x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLHAR10 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politikan ja valtio-opin professorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojaksoon sisältyvän työharjoittelun kautta opiskelija on päässyt tutustumaan oman alansa konkreettiseen työympäristöön, minkä jälkeen hän tuntee oman alansa työkulttuurin keskeisimpiä piirteitä, työkäytäntöjä sekä tuntee harjoittelupaikan organisaation rakenteen. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää mitä keskeisiä tietoja ja taitoja hänen oman alansa työelämävalmiudet vaativat. Lisäksi opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omia kehitystarpeitaan työelämävalmiuksien osalta. Lisäksi opiskelija hahmottaa, miten hänen tutkimuksellista sekä oman tieteenalan tuomaa näkökulmaa voi soveltaa työelämän käytäntöihin.

Sisältö

Opintojakso koostuu työharjoittelusta sekä työharjoittelun perusteella koostetusta työelämävalmiuksia ja oman alan asiantuntijuutta käsittelevästä raportista; opintojakson suorittamiseksi (10 op) vaaditaan sekä työelämäjakso että tämän perusteella laadittu raportti, jonka mukana tulee toimittaa kopio työharjoittelusta saatavasta harjoittelutodistuksesta. Tarkempia tietoja harjoittelusta annetaan politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman kotisivuilla osoitteessa http://www.uta.fi/jkk/pol/tyoelama/index.html.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työelämäjakso  Harjoittelu  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Työelämäjakso suoritetaan tutkinto-ohjelman hyväksymässä harjoittelupaikassa ja sen on kestettävä vähintään 2 kk. Harjoittelun perusteella kirjoitetun raportin yhteydessä tulee toimittaa kopio työharjoittelusta saatavasta harjoittelutodistuksesta tai vastaavasta.

Harjoitteluraportti  Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Työelämäjakson perusteella kirjoitetaan maisteriopintojen kannalta tarkoituksenmukainen raportti (noin 10 liuskaa rivinvälillä 1,5). Tarkemmat ohjeet raportin kirjoittamiseen löytyvät politiiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman sivuilta seuraavasta osoitteesta: http://www.uta.fi/jkk/pol/tyoelama/tyoharjoittelu_opintosuorituksena.html.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu