x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAA2.1. Puhetekniikka 10 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Tiina Syrjä

Yleiskuvaus

Äänen ja puheen opiskelun tavoitteita saavutetaan vähitellen. Opiskelu on usein yksilöllistä ja eteneminen tapahtuu jokaisella opiskelijalla omaan tahtiin, sillä opiskelu liittyy mm. opiskelijan kehonkäyttötottumuksiin ja motorisiin valmiuksiin, musikaalisuuteen, kuuntelukykyyn, kehollisten tuntemusten vastaanottokyvyn herkkyyteen ja näiden ominaisuuksien kehittymiseen. Taidot kerrostuvat ja asettuvat osaksi opiskelijan näyttelijäntyötä spiraalinomaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojen kuluessa opiskelija oppii:
– äänen ja puheen tuottomekanismin fysiologiset perusteet
– oman äänensä ja puheensa ominaispiirteet ja niiden kanssa työskentelemisen
– tuottamaan ääntä ilman turhia lihasjännityksiä ja puheentuottoelimistön vahingoittamista
– arvostamaan ja huoltamaan ääntään
– tekemään itselleen ja puhetehtävälle sopivan äänenavauksen sekä palauttamisen (“cool-down”)
– ymmärtämään äänen olennaiseksi osaksi kehon hahmotusta ja itsetuntoa
– työskentelemään äänen ja puheen erilaisten piirteiden kanssa: hengityksen, äänen korkeuden, voimakkuuden, värin sekä artikulaation ja uskaltamaan käyttää erilaisia ääniä ja puhetapoja
– ymmärtämään kieleen liittyviä musiikillisia merkitystasoja (intonaatio, rytmi, äänneympäristö)
– hyödyntämään akustisen analyysin tuottaman informaation puheen kanssa työskentelyssä
– etsimään tekstin merkityksiä ja fyysistämään niitä äänen ja puheen avulla sekä välittämään muille
– soveltamaan opittuja taitoja roolinrakentamisessa

Sisältö

Äänenkäytön ja puhetekniikan fysiologisen, kommunikatiivisen ja havaintoon perustuvan tarkoituksenmukaisuuden säännöllistä harjoittamista sekä tekstin kanssa että ilman. Puhetekniikan testit, joiden luentanäytteistä analysoidaan äänen perustaajuusjakauma ja keskiarvospektri ja joiden avulla seurataan äänen ja puheen kehittymistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento-opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Ryhmäopetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Yksilöopetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Palautekeskustelut  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osa opetuksesta toteutuu osana näyttämötyön opintoja, demojen ja produktioiden valmistamisen yhteydessä.
Puhetekniikan testit järjestetään vokologian puheentutkimuslaboratoriossa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

monisteita äänenkäyttöharjoituksista

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö