x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS01 Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastuuhenkilö
Englannin kääntämisen professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman opiskelijoille suositellaan opintojakson suorittamista neljäntenä opintovuonna.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisten käännöstieteellisten tutkimussuuntausten
perusteesit ja -lähtökohdat ja kykenee kriittisesti arvioimaan suuntausten mukaisissa tutkimuksissa käytettävien menetelmien käyttökelpoisuutta oman pro gradu -työnsä kannalta. Opiskelijalla on valmiudet soveltaa käännöstieteellisiä tutkimusmenetelmiä pro gradu -työnsä käytännön toteuttamiseen.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi tutkimuksen tekemisen periaatteita ja erityisesti käännöstieteellisen tutkimuksen teorioita ja menetelmiä sekä esitellään niiden soveltamista käytännön tutkimustyöhön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu luento-/oppimispäiväkirjaan tai harjoitustöihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö