x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPP4.2 Sosiologia 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiologia, Pori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
SOPP1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiologista ajattelua ja tieteenalan peruskäsitteitä sekä keskeisimpiä teoriaperinteitä. Opiskelija osaa työskennellä ryhmässä ja käydä tieteellistä keskustelua

Sisältö

Opiskelija perehtyy Anthony Giddensin Sociology-teoksen pohjalta lukupiirissä oppialan historiaan ja klassikoihin sekä keskustelee sosiologisesta kysymyksenasettelusta ja keskeisistä tutkimuksellisista suuntauksista. Opiskelija tuottaa kirjallisia ja suullisia alustuksia lukupiiriä varten. Lisäksi opiskelija perehtyy ajankohtaisiin sosiologisiin tutkimuksiin joko luentoseminaarissa, jossa sosiologian opettajat ja tutkijat esittelevät ajankohtaisia sosiologisia tutkimuksia
TAI kirjallisuuskuulusteluna TAI esseenä. Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

1) Lukupiiri TAI seminaari
2) Luento-opetus TAI kirjallisuuskuulustelu TAI essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiiri tai seminaari:

Giddens, Anthony 2009 Sociology. 6th edition. Ja seminaarissa jaettava materiaali.

Kirjatenttiin TAI esseeseen valitaan kaksi kirjaa seuraavista:

Erola, Jani (toim.) 2010. Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo 2006. Suomalainen yhteiskunta. Helsinki: WSOY.

Kettunen, Pauli 2008. Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere: Vastapaino.

Lempiäinen, Kirsti 2003. Sosiologian sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

 

Kirjatenttiin TAI esseeseen valitaan kaksi kirjaa seuraavista:

Erola, Jani (toim.) 2010. Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo 2006. Suomalainen yhteiskunta. Helsinki: WSOY.

Kettunen, Pauli 2008. Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere: Vastapaino.

Lempiäinen, Kirsti 2003. Sosiologian sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö