x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP5 Sosiaalitieteen teoria I 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
SOPP4.2 Sosiologia
SOPP4.2 Sosiologia 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää opiskelijat sosiaalitieteen keskeisiin käsitteellisiin jäsennyksiin ja teoreettisiin ajattelutapoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalitutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia. Hänellä on perusedellytykset lukea ja ymmärtää sosiaalitieteellistä kirjallisuutta ja tunnistaa sen kysymyksenasetteluja.

Sisältö

Luentokurssi, jolla tutkinnon eri tieteenalojen edustajat luennoivat omista teoreettisista lähtökohdistaan
Luentojen ohella tentitään: Heiskala, Risto 2000. Toiminta, tapa ja rakenne. Helsinki: Gaudeamus sekä Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas 1994. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Helsinki: Gaudeamus.
TAI
Kirjatentti: Heiskala, Risto 2000. Toiminta, tapa ja rakenne. Helsinki: Gaudeamus JA Berger, Peter L & Luckmann, Thomas 1994. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, Gaudeamus JA Kiander, Jaakko & Lönnqvist, Henrik 2002. Hyvinvointivaltio ja talouskasvu.Helsinki: WSOY.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

1) Luennot ja essee/ oppimispäiväkirja
2) Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Heiskala, Risto 2000. Toiminta, tapa ja rakenne. Helsinki: Gaudeamus.

2. Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas 1994. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Helsinki: Gaudeamus.

3. Kiander, Jaakko & Lönnqvist, Henrik 2002. Hyvinvointivaltio ja talouskasvu. Helsinki: WSOY.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö