x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MKAS1 Media, kulttuuri ja kasvatus 5 op
Vastuutaho
Mediakasvatuksen maisteriopinnot
Mediakasvatus
Vastuuhenkilö
Sirkku Kotilainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee mediakulttuurin ja kasvatustieteellisen tutkimuksen pääsuuntauksia, teoreettisia käsitteitä sekä niiden välisiä yhteyksiä mediakasvatuksen näkökulmasta. Hän ymmärtää mediakasvatuksen erityisyyden monitieteisellä kentällä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on käsitteellisiä ja teoreettisia valmiuksia ryhtyä pro gradu-työhön.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään tutkimusalan kehitystä ja nykytutkimusta teoreettisten lähtökohtien ja avainkäsitteiden kautta. Kurssilla käsitellään mediakasvatuksen monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden kysymyksiä ja tutustutaan alan tutkimuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Luennot (18 h) ja niihin liittyvää kirjallisuutta sopimuksen mukaan. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan esseellä, joka ohjeistetaan kurssilla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuslistasta suoritetaan yksi teos kummastakin ryhmästä A ja B. Sovitaan tarkemmin kurssilla.

Ryhmä A: Media ja kulttuuri

Ridell, Seija, Väliaho, Pasi, Sihvonen, Tanja, Hakola, Outi (2006) Mediaa käsittämässä [Elektroninen aineisto]

During: Cultural Studies. A Critical Introduction(2005) [Elektroninen aineisto]

Fornäs: Kulttuuriteoria (1998).

Ryhmä B: Mediakasvatus

Sandlin, Schultz, Burdick (2010) Handbook of Public Pedagogy - Education and Learning Beyond Schooling. Routledge.

Kotilainen, Sirkku & Arnolds-Granlund, Sol-Britt (toim.) (2010) Media Literacy Education. Nordic Perspectives. Göteborg: NORDICOM.

Herkman (2007) Kriittinen mediakasvatus. Vastapaino.

Vesterinen, Olli (2011) Media education in the Finnish school system [Elektroninen aineisto] : a conceptual analysis of the subject didactic dimension of media education. Helsingin yliopisto, väitöskirja.

Kupiainen, Reijo (2005) Mediakasvatuksen eetos. Fenomenologinen tutkimus mediakasvatuksen etiikasta. Lapsin yliopisto, väitöskirja. 

Buckingham, David (2003) Media Education. Literacy, learning and contemporary culture. Polity.

 

 

 

 

Lisätietoja

Kurssi tuotetaan yhteistyössä Kasvatustieteiden yksikön ja Viestinnän, median ja teatterin yksikön kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö