x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA6 Mediasuhteet ja toimijuus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Sirkku Kotilainen & Seija Ridell
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ihmisten mediasuhteiden moninaisuuden ja kykenee tarkastelemaan niitä yhteydessä sosiokulttuurisiin, teknologisiin ja taloudellisiin konteksteihin ja muutoksiin. Opiskelija ymmärtää, että viestimiä ja mediateknologioita käytetään ja tulkitaan monin tavoin ja monessa eri toimijaroolissa, joista vastaanotto ja kuluttaminen ovat osa. Opiskelija pystyy erittelemään mediavälitteisten toimijuuden muotojen kuten yhteisön jäsenenä, yleisönä, pelaajana, tuottajana, esiintyjänä ja julkisona toimimisen ominaispiirteitä.

Sisältö

Ihmisten mediasuhteisiin paneudutaan yhteiskunnallisen toimintakyvyn, identiteettien ilmaisemisen, yhteisöihin kuulumisen ja oman tuottajuuden näkökulmista. Opetuksessa hyödynnetään monia teoreettisia lähestymistapoja ja tutkimuksen osa-alueita, kuten yleisö-, fani- ja käyttäjätutkimusta, kansalaistoiminnan ja osallistumisen tutkimusta sekä mediakasvatusta. Lisäksi kehitetään taitoja analysoida ja arvioida mediayhteiskunnassa hallitsevia toimijuuden muotoja ja niihin kouliintumista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Luento-opetus 18 tuntia ja kirjallisuuden suorittaminen erillisen tehtävänannon pohjalta kirjallisuusesseenä. Hyödynnetään kahta teosta kirjallisuusluettelosta oman valinnan mukaan ja luentoja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon opiskelijat suorittavat kurssin 3 op laajuisena: luennot ja kirjallisuus, josta sovitaan luentojen yhteydessä. Mediakasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat suorittavat kurssin mikäli se puuttuu aiemmista opinnoista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallisuusessee.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit

Kirjallisuuslistasta valitaan 2 teosta. Kasvatustieteiden opiskelijoiden kanssa sovitaan kirjallisuuden suorittamisesta erikseen luentojen yhteydessä.

 1. Carpentier : Media and participation: a site of ideological-democratic struggle. Intellect Books, 2011.
 2. Hagen & Wasko (eds.): Consuming audiences?: production and reception in media research. Hampton Press, 2000.
 3. Kotilainen (toim.): Suhteissa mediaan. Jyväskylän yliopisto, 2009.
 4. Pietilä & julkisuuspiiri: Julkisot, yleisöt ja media. TUP, 2010.
 5. Livingstone (ed.): Audiences and publics: when cultural engagement matters for the public sphere. Intellect, 2005.
 6. Butsch: The citizen audience: crowds, publics, and individuals. Routledge, 2008.
 7. Nikunen (toim.): Fanikirja: tutkimuksia nykykulttuurin fani-ilmiöistä. Jyväskylän yliopisto, 2008.

Valitaan yksi näistä:

 1. Dovey & Kennedy: Game cultures: computer games as new media. Open University Press, 2006.
 2. Dyer-Witheford & de Peuter: Games of empire: global capitalism and video games. University of Minnesota Press, 2009.
 3. Suoranta: Kasvatus mediakulttuurissa. Mitä kasvattajien tulisi tietää. Vastapaino, 2003. Saatavana myös E-kirjana URL: http://www.vastapaino.fi/vp/ekirjat/suoranta_kasvatus_mediakulttuurissa.pdf.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö