x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Edeltävät opinnot
STPPT Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Yleiskuvaus

Koostuu jaksoista STPA3A1 Asiakastyön teoriat 2 op ja STPA3A2 Asiakastyön menetelmät 3 op.

Osaamistavoitteet

STPA3A1 Asiakastyön teoriat: Opiskelija tuntee asiakastyön keskeiset teoreettiset jäsennykset, hahmottaa asiakastyön prosessin eri vaiheet ja ulottuvuudet.

STPA3A2 Asiakastyön menetelmät: Opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet ja osaa eritellä asiakastyön menetelmien roolia asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

Sisältö

STPA3A1 Asiakastyön teoriat: Opiskelija tutustuu kirjallisuuden avulla asiakastyön teoreettisiin jäsennyksiin ja lähestymistapoihin sekä työprosesseihin.

STPA3A2 Asiakastyön menetelmät: Tarkastellaan ammatillista vuorovaikutusta ja haastattelua sekä menetelmien paikkaa ja merkitystä asiakastyössä sekä tutustutaan erilaisiin asiakastyön menetelmiin ja lähestymistapoihin kuten motivoivaan haastatteluun, verkostotyöhön, läheisneuvonpitoon, kriisityöhön ja luoviin menetelmiin sekä työnohjaukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
STPA3A1 Asiakastyön teoriat, kirjallisuus   Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Heinonen, Tuula & Spearman, Len 2010 tai vanhempi. Social Work Practice. Problem Solving and Beyond. Toronto: Thomson & Nelson.

Lisätietoja 

Suositeltu suorittamisajankohta: samanaikaisesti sosiaalityön taitoseminaarin kanssa

STPA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Ryhmä valitsee vähintään kaksi kohtaa seuraavista (jokainen opiskelija lukee yhden kohdan kirjallisuuden):

1.Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005.  Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

3. Sommers - Flanagan, Rita & Sommers - Flanagan, John 2003 (3. painos). Clinical Interviewing. Part I ss 1- 133. Hoboken, N.J.: John & Sons Wiley.

Lisätietoja 

Luento-opetus.
Luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta opiskelijat laativat ryhmäesseen.

 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

STPA3A1 Asiakastyön teoriat:

1. Heinonen, Tuula & Spearman, Len 2010 tai vanhempi. Social Work Practice. Problem Solving and Beyond. Toronto: Thomson & Nelson.

STYÖA3A2 Asiakastyön menetelmät:

Ryhmä valitsee vähintään kaksi kohtaa seuraavista (jokainen opiskelija lukee yhden kohdan kirjallisuuden):

1.Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008.  Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

3. Sommers - Flanagan, Rita & Sommers - Flanagan, John 2003 (3. painos). Clinical Interviewing.3. painos. Part I ss 1- 133. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons Wiley.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
STPA3A1 Asiakastyön teoriat: 2. vuoden I periodi.
STPA3A2 Asiakastyön menetelmät: 2. vuoden II ja III periodi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö