x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPP3 Näkijänä, kokijana, tulkkina 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman opiskelijoille kolme periodia kestävä seminaari, jossa keskitytään tarkastelemaan tieteellisten tekstien tuottamisprosessia ja harjoitellaan tieteellistä keskustelua ja kirjoittamista. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu yliopiston seminaarikäytäntöihin ja opiskelutapoihin sekä omaksuu tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen perusteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen perusvalmiudet: itsenäisen tiedon hankinnan ja analyysin sekä tieteellisen tekstin tuottamisen. Samalla hän oppii metodologian perusteita ja niiden soveltamista käytäntöön, harjaantuu tieteellisiin puhe- ja kirjoitustapoihin ja saa välineitä opiskeluunsa.

Sisältö

Sosiaalitieteellinen tiedonmuodostus, itsenäinen tiedon hankinta, tutkimusmenetelmien ja analyysin perusteet sekä tieteellinen kirjoittaminen, esittäminen ja argumentointi ovat kurssin keskeisiä painopisteitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Seminaari 48 t. Tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat aktiivisesti seminaariin ja niiden yhteydessä järjestettäville luennoille, hakevat itsenäisesti tietoa ja laativat harjoitustöitä oheiskirjallisuuden tuella, esittävät seminaarityön/lopputyön ja toimivat toisilleen opponentteina. Jakso on yhteinen Porin yksikön sosiaalitieteen ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmille. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat kurssin tenttimällä oppimateriaalin yleisenä tenttipäivänä. Lisäksi, jos opiskelija on jo suorittanut tämän opintojakson seminaarimuotoisena osana oman tutkinto-ohjelmansa opintoja, hän suorittaa jakson muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden tapaan kirjatenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat/sivuaineopiskelijat suorittavat kirjallisuuskuulustelun:

1. Alasuutari, Pertti 2001. Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus.

2. Kuula, Arja 2006. Tutkimusetiikka. Tampere: Vastapaino.

3. Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.

Lisätietoja

Kurssia suositellaan myös heille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet perusopinnot esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Kurssilla opitaan keskeisiä yliopisto-opinnoissa tarvittavia taitoja, kuten lähteiden käyttöä, tiedonhakua, oman tieteellisen tekstin kirjoittamista. Lisäksi kurssilla tutustuu toisiin opiskelijoihin ja oppii toimimaan yliopistoyhteisössä.
YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto, joka on sosiaalityön vaatimuksissa perusopinnoissa, suoritetaan Porissa osallistumalla opetukseen SOPP3 Näkijänä, kokijana, tulkkina. Sosiaalityön opiskelijoilta ei siis edellytetä Porissa suoritusta sosiaalityön perusopintoihin eikä YKY:n yhteisiin opintoihin opintojaksosta YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto vaan sensijaan on suoritettava SOPP3 Näkijänä, kokijana ja tulkkina opintojakso osana sosiaalityön perusopintoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalityön perusopinnot (Sosiaalityö, Pori)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö