x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA4 Merkitys 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sana- ja lausesemantiikan peruskäsitteet ja -näkökulmat. Hän hallitsee merkityksen analyysin erilaiset menetelmät ja osaa soveltaa niitä suomen kielen sanojen ja lauseiden tulkintaan.

Sisältö

Tutustutaan merkityksentutkimuksen eri metodeihin ja harjoitellaan merkitysanalyyseja suomen kielen aineiston avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja mahdollisia harjoituksia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kuiri, Kaija 2012. Johdatus semantiikkaan. Helsinki: FinnLectura; Larjavaara, Matti 2007. Pragmasemantiikka (valituin osin). SKS.

Lisätietoja

Edeltäviä opintoja täsmennetty 1.8.2014 alkaen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö