x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKA5 Kielitieto ja -taito 10 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
GERFA1 Sanastoharjoitukset 2 op
JA
JA
GERFA6 Kielioppi II 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee eri tekstilajien ominaispiirteitä suomen ja saksan kielessä. Hän osaa tuottaa suomenkieliselle tekstille saksankielisen vastineen. Hän osaa analysoida ja kehittää omaa tekstiään.
Opiskelija tuntee keskeiset syntaktiset kuvausmenetelmät ja kielioppimallit (erityisesti valenssiteorian), hallitsee saksan kielen syntaktiset rakenteet ja ymmärtää ne osaksi kielitietoa.
Opiskelija tuntee keskeiset saksankieliset fraseologismit ja niiden käyttöehdot.

Sisältö

Tutustuminen erilaisiin saksankielisiin tekstilajeihin, saksankielisten tekstien tuottaminen suomenkielisten pohjalta.
Operationaaliset testit, syntaksi kieliopin osa-alueena, syntaktiset kuvausmallit, erityisesti valenssi- ja dependenssimalli, sen keskeiset käsitteet ja periaatteet, lauseenjäsenet, lausemallit, lausetyypit, yksinkertainen ja kompleksinen lause, sanajärjestys.
Fraseologia, varsinkin idiomit ja funktioverbilausekkeet; kollokaatiot, saksan sanaston erityisvaikeudet.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kontrastiiviset teksti- ja sanastoharjoitukset  Osallistuminen opetukseen  4 op
saksaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, loppukuulustelu.

Kielioppi II  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, loppukuulustelu.

Fraseologia  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, loppukuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö