x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTETUS4 Tutkimuksen tekeminen 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Teatterin ja draaman tutkimus
Vastuuhenkilö
Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineen professori

Yleiskuvaus

Opintojaksolla opiskelija voi jäsentää tutkielmansa aihepiiriä ja perehtyä siihen liittyvään teoreettiseen kirjallisuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet esitellä tutkimusaiheensa graduseminaarissa. Hän osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä ja ymmärtää teorioiden, aineistojen, käsitteiden ja metodien tehtäviä käytännön tutkimustyössä.

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään erilaisiin tutkimuksen tekemisen käytäntöihin. Sen lisäksi jokainen opiskelija perehtyy erilaisiin tutkimuksiin ja kirjoittavat niistä erittelevän esseen. Harjoituksissa opiskelija perehtyy tutkimuksen tekemiseen erilaisten tehtävien avulla. Ne voivat liittyä myös oman pro gradun tekemiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimispäiväkirja  Essee 
suomeksi
Essee  Essee 
suomeksi
Harjoituskurssi  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodle-alustalle ladattava materiaali sekä opettajan osoittama muu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö