x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTETUS1 Teatterin ja esityksen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Teatterin ja draaman tutkimus
Vastuuhenkilö
Teatterin ja draaman tutkimuksen professori

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää opiskelijan tutkimusmetodologiaan, tutkimustyön eri vaiheisiin sekä teoreettiseen kirjallisuuteen unohtamatta myös oppialansa ajankohtaista ja keskeistä tutkimusta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee teatterintutkimuksen pääsuuntausten teoreettis-filosofiset lähtökohdat ja osaa suhteuttaa toisiinsa niiden keskeisiä käsitemäärittelyjä, näkökulmia ja kysymyksiä. Hän ymmärtää omaa tieteenalaansa ja tunnistaa myös tieteenalarajat ylittäviä tutkimusaiheita.

Sisältö

Kurssilla perehdytään oman oppialan ajankohtaiseen ja keskeiseen tutkimukseen aiempaa tietoa syventäen. Kurssi tarjoaa opiskelijalle perusteellisen ja asiantuntevan valmiuden omaan tutkimustyöhön. Opintojakso haastaa opiskelijaa itsenäiseen teoreettiseen ajatteluun ja vankistaa hänen valmiuksiaan tarttua pro gradu -työhön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Luentopäiväkirja/Essee  Essee  2 op
suomeksi
Lisätietoja 

Opiskelija laatii luentopäiväkirjan tai esseen.

Tentti/lukupiiri/essee  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Lisätietoja 

Opiskelija osallistuu kirjallisuuskuulusteluun yksikön yleisessä tentissä tai lukupiirityöskentelyyn ryhmissä tai laatii laajan kirjallisen esseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodle-alustalle ladattava oppimateriaali ja opettajan osoittama muu kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö