x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen professori ja yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy osoittamaan ymmärtävänsä inhimillisen käyttäytymisen merkityksen organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija tunnistaa ihmisten vuorovaikutukseen keskeisesti vaikuttavat tekijät ja pystyy tuottamaan ratkaisuja konfliktitilanteisiin työpaikoilla.

Sisältö

Työmotivaatio ja motivointi, johtajuuden keskeiset teoriat ja näkökulmat, konfliktien ratkaisu ja neuvottelu, organisaatioviestintä, valtakysymykset organisaatioissa ja organisaation oppiminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Lämsä, A.M. & Päivike, T. (2010) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita.
  2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1.vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu