x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot työ- ja virkasuhteista sekä työntekijöitä ja virkamiehiä yksilöllisesti koskevista normistoista, kuten työsopimuksesta ja nimittämiskirjasta.

Sisältö

Erityisesti työsuhteen alkaminen ja lakkaaminen, työoikeudellinen sääntely, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, työ- ja virkasuhteen erot, virkasuhteen sääntely, viran perustaminen ja lakkauttaminen, viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kairinen, M.: Työoikeus perusteineen 2009, s. 1-308.

Koskinen, S. - Kulla, H.: Virkamiesoikeuden perusteet. 2009 tai uudempi. Luvut I-VII, IX ja XI:1-3.

Luennoilla ilmoitettavat säädökset ja muu aineisto.

Lisätietoja

Kaikkia vaihtoehtoisia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu