x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTIETO2 Terve ja turvallinen kouluyhteisö 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositellaan, että kansanterveystieteen perusopinnot (pääosin) ja terveystiedon perusteet ovat suoritettuina.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää terveystiedon merkityksen osana laajempaa koulun terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä
- tietää, mikä merkitys yhteisöllisyydellä on oppimistulosten ja oppilaiden hyvinvoinnin kannalta ja osaa edistää sitä
- osaa määritellä koulukiusaamisen ilmiönä, tietää mahdollisuuksista ennaltaehkäistä sitä ja puuttua siihen ja rohkaistuu toimimaan koulukiusaamisen estämiseksi kouluympäristössä
- tuntee perusopetuksen laatukriteerit oppimisympäristön turvallisuudesta ja tietää, miten turvallisuusasioita käytännön tasolla kouluissa hoidetaan
- tuntee käsitteen nuorten turvataidot ja tietää, miten niitä lisätään
- tuntee nuorten mielenterveyden ongelmien epidemiologiaa ja tietää, miten mielenterveysasioista puhutaan ja tunnetaitoja opetetaan eri-ikäisille lapsille ja nuorille
- osaa kuvata turvallisuuskasvatus- osion terveystieto-oppiaineessa: sen lähtökohdat, tavoitteet ja keskeiset aihealueet
- osaa pohtia puuttumisen etiikkaa
- on kokeillut puheeksiottamista oppimistilanteessa

Sisältö

Yhteisöllisyys, monikulttuurisuus ja osallisuus kouluympäristössä
Seksuaalisuuden monimuotoisuuden kohtaaminen ja käsittely kouluympäristössä
Aggressiokasvatus: merkitys ja tarvittavat taidot
Koulukiusaaminen ja siihen puuttuminen yksilö- ja koulutasolla: ajankohtaisia tutkimustuloksia
Turvallisen oppimisympäristön varmistaminen
Turvallisuuskasvatus osana terveystiedon oppimateriaaleja
Puuttuminen ja puheeksiottaminen: taidot ja eettiset kysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Osallistuminen lähiopetukseen, seminaariesityksen valmistaminen ja esittäminen, koko kurssin osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava suoritus (esim. tentti).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Seminaariesitys arvioidaan hyväksytty/hylätty, tentti tai muu koko kurssin osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava suoritus arvioidaan asteikolla (hylätty)1-5. Koko kurssin osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava suoritus suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävät kirjat:
Rimpelä, Fröjd, Peltonen (toim.). 2009. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa.  
Joronen K & Koski A. 2010. Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä

Seminaaritöissä käytettävä materiaali:
Ajankohtaisia artikkeleita ja muita julkaisuja tarpeen mukaan.

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö