x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille 8 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Kansanterveystieteen aineopinnot pääosin suoritettuna.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KATEA004 Terveyden edistäminen 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen keskeiset mallit, käsitteet ja teoriat sekä suomalaisen kehityksen pääpiirteet ja ymmärtää terveyden edistämisen ja tautien ehkäisyn lähestymistapojen eroja.Opiskelija hallitsee terveysohjelmien laatimisen ja arvioinnin keskeiset elementit ja osaa laatia terveysohjelman joltain terveyden edistämisen osa-alueelta. Opiskelija pystyy käyttämään terveyden edistämisen teorioita ja käsitteitä terveyden edistämisen ohjelman laadinnassa.

Sisältö

Terveyden edistämistoimintaa tukevat teoriat ja mallit sekä terveyden edistämisen suomalaisia kehityskulkuja. Intervention mapping- ja PRECEDE-PROCEED -mallit. Ryhmätyönä laadittava terveyden edistämisohjelma sekä terveyden edistämisen opiskelijakonferenssi. Ryhmätöiden aloitus tapahtuu Terveyden edistämisen teemapäiväosion yhteydessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opiskelijakonferenssi, ryhmäohjaus tarvittaessa

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Terveyden edistämisen teemapäiväosioon ja ryhmätöiden aloitustilaisuuteen sekä opiskelijakonferenssiin osallistuminen. Ryhmätyön tekeminen ja esittäminen konferenssissa. Kaksi erillistä kirjatenttiä, joista ensimmäinen suoritetaan ennen ryhmätöiden alkamista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti ja ryhmätyö arvioidaan asteikolla 1-5, hylätty. Jokaisesta teemapäivästä tulee oma kysymys, johon on vastattava hyväksyttävästi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Teemapäivien luennot ja luennoilla osoitettu materiaali

Bartholomew, LK ym. 2006. Planning health promotion programs; an intervention mapping approach. Jossey-Bass. (Soveltuvin osin). (Myös verkkojulkaisuna).

Nutbeam H Harris E. 2010. Theory in a nutshelle. A practical guide to health promotion theories. 3.edition. McGraw-Hill.

Ståhl T, Rimpelä A. (toim.). 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Sivut 35-76 ja 133-151. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/5d1a9fc1-a8f0-4f82-a958-0e93ed98a42f

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö