x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa hallinnossa 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Suositeltavista edeltävistä opinnoista on suoritettava joko HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito tai HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito -opintojakso.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys julkisyhteisöjen toiminnan taloudellisesta analysoinnista ja alan tutkimuksesta. Opiskelija osaa laatia mittareita ja arvioida niiden toimivuutta. Hän ymmärtää tunnuslukujen monitulkintaisuutta. Opiskelija tuntee julkisyhteisöjen tilinpäätösinformaation ja osaa tulkita tilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen pohjalta julkisyhteisöjen taloudellista tulosta ja asemaa. Opiskelija osaa arvioida julkisyhteisöjen toiminnan taloutta ja talouden tasapainoa.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää julkisyhteisöjen taloudellisen informaation sisältöön ja sen tulkintaan sekä alan tutkimukseen. Opintojaksolla opiskelija laatii case-harjoituksina talousanalyyseja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

seminaarityöskentely

harjoitustyö(t)

esseet

Seminaarityöskentelyyn osallistuminen on pakollista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Rajala, Tuija, Sinervo, Lotta-Maria & Vakkuri, Jarmo (toim.) 2009. Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin – Kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklinin juhlakirja. Tampere: Tampereen yliopisto. Osa Talouden informaatio valtion ja kuntien päätöksenteossa, s. 151–263.

2. Sinervo, Lotta-Maria 2011. Kunnan talouden tasapaino monitulkintaisena ilmiönä. Acta Universitatis Tamperensis 1628. Tampere: Tampereen yliopisto. E-aineisto.

3. Oulasvirta, Lasse 2012. Sopivatko IFAC:n kansainväliset IPSAS-standardit julkissektorille? Teoksessa Sinervo, Lotta-Maria & Vakkuri, Jarmo (toim.) 2012. Inhimillinen kuntatalous. Tampere: Tampereen yliopisto.

4. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu