x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
professorit
Edeltävät opinnot
Edeltävinä opintoina vaaditaan kandidaatin tutkinnon opinnot sekä julkisen talousjohtamisen syventäviä opintojaksoja vähintään 30 op.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
FILAS10 Kypsyysnäyte 2 op
JA
FILAS9 Pro gradu -tutkielma 40 op
TAI
KUTAS8 Pro gradu -seminaari 10 op
JA
KUTAS9 Pro gradu -tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet

Pro gradu -seminaarin suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen työskentelyn ja ongelmanasettelun periaatteet sekä osaa luoda ja ratkaista mielekkäitä tutkimusongelmia julkisen talousjohtamisen alueella. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen prosessin, hyödyntää tieteellistä argumentaatiota puolustaessaan tutkimusprosessissa tekemiään ratkaisuja sekä kykenee kriittisesti arvioimaan omaa ja muiden tekemiä tieteellisiä opinnäytteitä.

Sisältö

Pro gradu -seminaari perehdyttää tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön. Seminaarin aikana opiskelija laatii teeman tutkittavuutta koskevan aihesuunnitelman, tätä laajentavan tutkimussuunnitelman, tutkimuksen osakäsikirjoituksen sekä valmiin pro gradu -tutkielman. Opiskelija myös esittää suullisesti mainittuja vaiheita koskevat tutkimuspaperit. Toisaalta hän myös arvioi toisen opiskelijan tutkimuspapereita opponentin roolissa. Pro gradu -tutkielman tulee muodostaa kokonaisuus, joka osoittaa perehtyneisyyttä aiempaan omaa tutkimusaihetta koskevaan kansalliseen ja kansainväliseen tieteelliseen tutkimukseen, kykyä relevantin tutkimusasetelman luomiseen, valitun tutkimusteeman teoreettiseen jäsentämiseen ja tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaan. Pro gradu -tutkielma osoittaa opiskelijan kykyä tuottaa jäsenneltyä tieteellistä tekstiä.

Seminaarin opintojaksoon sisältyy kirjaston järjestämä kahden tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Julkisen talousjohtamisen pro gradu -opas

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu