x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTS07 Julkisen talousjohtamisen tutkimusotteet 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Suositeltavista edeltävistä opinnoista on suoritettava joko HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito tai HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito -opintojakso.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Yleiskuvaus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti pro gradu -seminaarin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää julkisen talousjohtamisen alaan kuuluvaa suomalaista ja kansainvälistä tutkimusperinnettä siinä hyödynnettyjen tutkimusotteiden näkökulmasta. Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijan valmiuksia pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää tieteellisen tutkimuksen teoreettiseen ja käsitteelliseen viitekehykseen, tutkimuksen tekemisen lähestymistapoihin julkisen talousjohtamisen tutkimuksessa, alan suomalaiseen ja kansainväliseen tutkimusperinteeseen sekä oman tutkimusteeman ja -asetelman jäsentämiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

essee

harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Töttö, Pertti 2004. Syvällistä ja pinnallista – teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Tampere: Vastapaino.

2. Luennoilla määritelty kansainvälisten artikkeleiden kokoelma.

3. Valikoidut väitöskirjat julkisen talousjohtamisen alueella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu