x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTS07 Julkisen talousjohtamisen tutkimusotteet 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Suositeltavista edeltävistä opinnoista on suoritettava joko HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito tai HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito -opintojakso.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Yleiskuvaus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti pro gradu -seminaarin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää julkisen talousjohtamisen alaan kuuluvaa suomalaista ja kansainvälistä tutkimusperinnettä siinä hyödynnettyjen tutkimusotteiden näkökulmasta. Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijan valmiuksia pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää tieteellisen tutkimuksen teoreettiseen ja käsitteelliseen viitekehykseen, tutkimuksen tekemisen lähestymistapoihin julkisen talousjohtamisen tutkimuksessa, alan suomalaiseen ja kansainväliseen tutkimusperinteeseen sekä oman tutkimusteeman ja -asetelman jäsentämiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

essee

harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Töttö, Pertti 2004. Syvällistä ja pinnallista – teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Tampere: Vastapaino.

2. Luennoilla määritelty kansainvälisten artikkeleiden kokoelma.

3. Valikoidut väitöskirjat julkisen talousjohtamisen alueella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu