x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kandidaatin tutkielma, ja lisäksi Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet (KATLAS04) oltava joko suoritettuna tai meneillään silloin, kun seminaari alkaa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
LASKS050 Tutkimusprojekti 40 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on omakohtainen kokemus vaativasta liiketaloustieteellisestä tutkimustyöstä siihen kuuluvine vaiheineen ja tutkimusstrategisine valintoineen. Opiskelijalla on valmiudet tutkimustyöhön ja yritystoiminnan tieteelliseen tarkasteluun. Lisäksi suorittaessaan seminaaria opiskelija kehittää suullisen esityksen laadintataitojaan ja esiintymisvalmiuksiaan.

Sisältö

Koko seminaariryhmän yhteisissä seminaari-istunnoissa käsitellään jokaisen opiskelijan osalta vähintään seuraavat raportit: aiheanalyysi, tutkimussuunnitelma, työn meneillään olevan vaiheen ja siihen liittyvien ongelmien esittely. Tutkimussuunnitelmaa käsiteltäessä yksi tai kaksi opiskelijaa toimivat opponentteina. Seminaarin opintojaksoon sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 50 t 0 t
Harjoitukset 2 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Seminaari: hyväksytty/hylätty Tutkielma: approbatur - laudatur

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu