x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professor
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
LASKS140 Tilinpäätösanalyysi 8 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä tilinpäätösanalyysin keskeiset käsitteet, laskea ja analysoida tunnusluvut sekä suomalaisen että IFRS-tilinpäätöksen pohjalta, tehdä tilinpäätösanalyysin esimerkkiohjelmiston avulla sekä arvioida yritysten taloudellisia edellytyksiä.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Tilinpäätösinformaatio; Tuloslaskelman ja taseen arviointi ja standardointi; Perinteiset ja osakekohtaiset tunnusluvut; Tilinpäätösperusteiset rahoituslaskelmat; Yrityksen arvon määritys tilinpäätöksistä; Tunnuslukuanalyysin rajoitukset; Tilinpäätösanalyysin erityiskysymyksiä, Tilinpäätösanalyysi case-yrityksessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Vaadittavat opintosuoritukset koostuvat kirjallisesta tentistä ja tietokoneella tehtävästä harjoitustyöstä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. e-aineisto: Luentomateriaali Moodlessa.

2. e-aineisto: Yritystutkimusneuvottelukunta (2006): IFRS-tilinpäätöksen keskeiset periaatteet. http://www.yritystutkimusneuvottelukunta.fi/?file=27  (12.08.2007).

3. Yritystutkimus ry: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus, 2011.

4. Yritystutkimus ry: Konsernitilinpäätös yritystutkimuksessa, Gaudeamus, 2009.

5. Kallunki - Lantto - Sahlström: Tilinpäätösanalyysi IFRS-maailmassa, Talentum, 2008.

6. Revsine - Collins - Johnson: Financial Reporting & Analysis, 3rd edition, Prentice Hall, 2005 tai uudempi. Luennoitsijan ilmoittamin osin. Kirjastolle: myös vanhemmat ja uudemmat painokset käyvät.

7. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu