x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS14 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisessä tutkimuksessa ja erityisesti liiketaloustieteessä käytetyt tutkimusotteet ja niiden tieteenfilosofiset perusteet sekä omaa tutkimusstrategisia valintoja koskevat valmiudet, jotka ovat tarpeen pro gradu -tutkielman tekemisessä.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Yrityksen taloustiede/liiketaloustiede tieteenalana; Erilaiset tutkimusotteet ja niiden taustalla oleva tieteenfilosofia; Tutkimuksen eettiset näkökohdat; Liiketaloustieteellisen tutkimuksen aihepiiriä, kysymyksenasettelua, teoriaperustaa ja metodologiaa koskevat vaihtoehdot; Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus sekä erilaiset tutkimusaineistot ja niiden keruu, käsittely sekä analysointitavat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bryman - Bell: Business Research Methods: Oxford University Press, 2003.

2. Hoque (Eds.): Methodological Issues in Accounting Research: Theories and Methods, Spirasmus, 2006.

3. e-aineisto: Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla.

4. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu