x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1010 Solun biologia 7 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Markku Kulomaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
BIKE1010 Solun biologia 7 op

Yleiskuvaus

Laaja-alainen luentokurssi solujen ja virusten biologian perusilmiöiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Kurssi muodostaa pohjan tutkinto-ohjelman myöhemmille biokemian, solu- ja molekyylibiologian sekä rakennebiologian opinnoille.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää solujen biologisten ilmiöiden ja prosessien peruskäsitteet sekä pystyy syventämään tietojaan solujen ja virusten biokemiallisista sekä solu- ja molekyylibiologisista mekanismeista ja prosesseista syventävillä opintojakoilla. Samoin hän kykynee ymmärtämään laboratoriokurseilla tehtävien kokeiden ja bioinformatiikan laskennallisten tehtävien biologisen perustan.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita: solun kemiallinen koostumus ja aineenvaihdunta, perimän rakenne ja toiminta, DNA, geenit ja genomit, geenien ilmentyminen ja sen säätely, proteiinien synteesi ja rakenne, DNA –teknologian perusteet, perustiedot viruksista, solukalvojen rakenne ja toiminta, soluorganellit, soluväliaine, solun tukiranka ja vuorovaikutukset, solusykli ja solujen jakautuminen, solujen erilaistuminen sekä solukuolema ja peruskudokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alberts B ym.: Essential Cell Biology, 3. painos, Garland Publishing, Inc, 2010,

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö