x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA8 Asiakastyön menetelmät ja teoriat 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

LUENTOJAKSO: Opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet ja osaa eritellä asiakastyön menetelmien roolia asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

HARJOITUSJAKSO: Harjoitusjakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa asiakkaan ammatillisen alkuhaastattelun. Hän tuntee psykologisen keskustelun prosessin ja verbaalisen ja nonverbaalisen vaikuttamisen keinoja sekä osaa analysoida ja arvioida keskustelun rakennetta ja vuorovaikutusta.

Sisältö

LUENTOJAKSO: Tarkastellaan ammatillista vuorovaikutusta ja haastattelua sekä menetelmien paikkaa ja merkitystä asiakastyössä sekä tutustutaan erilaisiin asiakastyön menetelmiin ja lähestymistapoihin kuten motivoivaan haastatteluun, verkostotyöhön, läheisneuvonpitoon, kriisityöhön ja luoviin menetelmiin sekä työnohjaukseen.

HARJOITUSJAKSO: Harjoitusjaksossa harjoitellaan alkuhaastattelua ja lyhyitä neuvontakeskusteluja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

LUENTOJAKSO: Osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmäessee luentojen ja kirjallisuuden pohjalta.

HARJOITUSJAKSO: Luennot, harjoitukset, itsenäinen työskentely, oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

LUENTOJAKSO:

1. Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio (toim.), Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Tammi 2008.

2. Seikkula & Arnkil, Dialoginen verkostotyö. Tammi 2005.

3. Sommers-Flanagan R & Sommers-Flanagan J, Clinical interviewing. Wiley 2003 (3. painos), Part I ja II.

HARJOITUSJAKSO:

1. Burgoon, Buller & Woodall, Nonverbal communication. McGraw-Hill 1996.

2. Egan, The skilled helper: A problem-management and opportunity-development approach to helping. Brooks/Cole 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö