x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia II 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
5 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja jäsentää mielenterveys-, kehitys- ja persoonallisuushäiriöiden syntyyn vaikuttavia psykososiaalisia, biologisia ja yhteiskunnalliskulttuurisia tekijöitä ja prosesseja. Hän tuntee epidemiologista, kliinistä ja kokeellista mielenterveyden ja psykopatologian tutkimusta. Lisäksi opiskelija pystyy arvioimaan hoidon vaikuttavuutta ja parantumisessa vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tavallisimpiin mielenterveyshäiriöihin ja niiden kliiniseen ja perustutkimukseen sekä diagnoosiluokituksen taustalla vaikuttaviin teorioihin ja ihmis-, terveys- ja sairauskäsityksiin. Opintojaksolla perehdytään myös mielenterveyden hoitokäytäntöihin ja eettisiin kysymyksiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan psykologian tutkinto-opiskelijoiden lisäksi enintään 35 muun tutkinto-ohjelman opiskelijaa psykologian opintopistemäärän perusteella. Mikäli tämä on sama, ratkaistaan valinta kaikkien opintosuoritusten kokonaismäärän perusteella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, oppimispäiväkirja, ryhmätyö ja kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kring, Davison, Neale & Johnson, Abnormal psychology. Wiley 2007 (tai uudempi painos).

2. Woods & Kanter, Understanding behavior disorders: A contemporary behavioral perspective. Context Press 2007.

3. Lisäksi Moodlessa opettajan ja opiskelijaryhmien tuottamaa aineistoa (mm. tieteelliset artikkelit, esitelmät, nettilinkit mielenterveyden erityiskysymyksiin).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö