x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA11 Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Psykologian perusopinnot (PSYP1-PSYP5). Lisäksi edellytetään seminaarin kanssa samaan aikaan suoritettava kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva suomen kielen kirjallisen viestinnän opintojakso (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi; ks. Kielikeskus), ellei sitä ole suoritettu aiemmin.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PSYKA9 Kandidaatin tutkielma 10 op

Yleiskuvaus

Jaksoon sisältyy tiedonhakutaidot/kirjasto.

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkielman tehtyään opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen. Hän osaa etsiä tieteellistä tietoa ja suhteuttaa tutkimustuloksia toisiinsa, luoda ja rajata tutkimuskysymyksiä, soveltaa valittuja tutkimusmenetelmiä tutkimusongelman ratkaisemiseen ja laatia pienimuotoisen tutkimusraportin. Opiskelija osaa myös ryhmätilanteessa esitellä tutkimustuloksia sekä arvioida ja kommentoida toisen tekemää tutkimusta.

Sisältö

Itsenäinen tiedonhankinta ja ohjauksessa suoritettava tutkimustyö. Seminaarissa kirjoitetaan empiirinen tutkimusraportti, joka hyväksytään psykologian kandidaatin tutkinnon opinnäytteeksi. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Lisätietoja 

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Seminaari ja ohjaus ja tutkielma.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson yhteydessä kirjoitetaan myös kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte ja suoritetaan kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva suomen kielen kirjallisen viestinnän opintojakso (3 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö