x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERY5B Filosofian työpaja 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Opiskelija on osallistunut yhteiskuntatieteiden yksikön Etiikka ja yhteiskuntafilosofia -opintojakson Johdatus etiikkaan -osuuden luennoille ja suorittanut osuuden luentotentin (2 op).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää ja puolustaa tieteellisiä argumentteja soveltamalla yhteiskuntafilosofian ja yksilöetiikan näkökulmia terveystieteellisiin kysymyksiin.

Sisältö

Terveystieteiden tieteenfilosofiset taustaolettamukset, arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun erot, käsitteiden määrittely, tieteellinen argumentointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kakkuri-Knuuttila M-L, Heinlahti K. 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus, Helsinki.

Lisätietoja

Opetus toteutetaan joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö