x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan professori ja vero-oikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Opiskelijan tulee olla suorittanut Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö -moduuli 20 opintopisteen laajuisena ja joko Yritysjuridiikkaan suuntaava -moduuli tai Vero-oikeuteen suuntaava -moduuli vähintään 15 opintopisteen laajuisena. Lisäksi opiskelijan tulee olla laatinut kandidaatin tutkielma yritysjuridiikan tai vero-oikeuden kandidaattiseminaarissa. Tapauskohtaisesti professori voi katsoa, että edellisten vaatimusten sijasta edeltävyysvaatimuksina kelpaavat muu soveltuva kandidaatin tutkielma ja yritysjuridiikkaan suuntaava -moduuli tai vero-oikeuteen suuntaava -moduuli vähintään 25 opintopisteen laajuisena. Oikeustieteellinen tutkimus -opintojakso suositellaan suoritettavaksi samana lukuvuonna, jona opiskelija osallistuu tutkimusseminaariin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa perustella oman tutkimuksensa aihevalinnan, kysymyksenasettelun, rajaukset ja metodologiset valinnat sekä hallitsee tutkimuksen tekemisen prosessin. Opiskelija tekee seminaarin aikana valitsemastaan ja seminaarin ohjaajien hyväksymästä yritysjuridiikkaa tai vero-oikeutta koskevasta aiheesta pro gradu -tutkielman.

Sisältö

Opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaarityöskentelyyn ja pitää seminaarissa vaadittavat kirjalliset ja suulliset esitykset. Seminaariin sisätyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tietojen hankintataitojen opetus. Opiskelija laatii pro gradu -tutkielman professorin johdolla ja hänen hyväksymästään aiheesta. Tutkielman tulee asiallisen sisältönsä lisäksi täyttää tieteellisen esityksen vaatimukset myös tietojen dokumentoinnin ja kielenkäytön osalta.

Tutkielma voidaan laatia myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä tai osana laajempaa tutkimusprojektia. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään, että kunkin opiskelijan osuus on arvioitavissa ja että tutkielman laatimiseen tarvittava työmäärä vastaa kunkin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työpanosta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden suuntautumisvaihtoehdoissa järjestetään erilliset tutkimusseminaarit.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyyskoe  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu