x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERMONIA Moniammatilliset johtamisopinnot 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet ja toimintakäytännöt, lähijohtajan toimenkuvan ja vastuut, moniammatillisten tiimien toiminnan perusteet ja johtamiskäytännöt, lähijohtamisen merkityksen työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta, vuorovaikutuksen ja viestinnän merkityksen lähijohtamisessa ja osaa perustella johtajuuden jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden. Hän osaa myös soveltaa oppimaansa lähiesimiehenä toimiessaan.

Sisältö

Lähijohtamisen tieto- ja taitoperusta, hyvä henkilöstöpolitiikka, moniammatillisten työryhmien johtaminen, henkilöstön työhyvinvointi, alaistaidot ja lähiesimiehen rooli asiantuntijaorganisaatiossa, johtamisen vuorovaikutus ja viestintä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja kilpailuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuksessa sovelletaan ongelmaperustaista oppimista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luentoihin, tutoriaaliryhmätyöskentelyyn ja seminaariin. Lopputyö tehdään tutorryhmän yhteistuotoksena ja se esitellään päätösseminaarissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Lopputyö arvioidaan numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Aaltonen E. 1999. Sosiaalitoimen johtaminen - byrokratiaa vai tulosjohtamista? Tutkimus sosiaalitoimen johtamisesta Suomessa 1950-luvulta 1990-luvun puoleen väliin. Joensuun yliopisto.

Kinnunen U ym. (toim.). 2005. Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-kustannus.

Lehto J ym. 2004. Sosiaali- ja terveydenhuolto. WSOY.

Niiranen V. 1995. Sosiaalitoimen moniuloitteinen johtajuus. Sosiaaliturvan Keskusliitto.

Viitanen E.ym. 2007. Johtajana sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Vuori J (toim.). 2005. Terveys ja johtaminen. Terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisössä. WSOY.

Åberg L. 2000. Viestinnän johtaminen. Infoviestintä Oy.

Lisäksi jaksolla annettava oheiskirjallisuus.

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen osa johtamisopintojen kokonaisuutta ja toteutetaan yhdessä hoitotieteen, kansanterveystieteen, psykologian, puheopin, sosiaalipolitiikan, sosiaalityön ja varhaiskasvatuksen oppialojen kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Johtamisopintojen kokonaisuus (Kansanterveystiede)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö