x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS22 Kansainvälisten suhteiden kirjallinen harjoitus 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan yliopistolehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoilta vaadittavat edeltävät opinnot: POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot (20 op) sekä vähintään 10 opintopistettä kansainvälisen politiikan aineopintotasoisia opintoja.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kansainvälisten suhteiden tieteenalan erityismenetelmiin. Esseen tavoitteena on syventää tieteenalalle ominaisten tutkimusmenetelmien hallintaa. Tutkimusessee painottuu tiedon kriteerien arviointiin valituissa kansainvälisen politiikan tutkimustraditioon kuuluvissa erityismenetelmissä ja sen merkitystä tutkimusmenetelmän valintaan ja tutkimuksen toteuttamisen tapoihin. Esseen yksityiskohdista opiskelija sopii vastaavaan opettajan kanssa menetelmäharjoituskurssin yhteydessä. Esseen voi myös tehdä 10 op laajuisena, jolloin se korvaa menetelmäharjoituskurssin.

Sisältö

Tutkimusmenetelmät, tutkimusasetelma, tiedon kriteerit.

Toteutustavat

Opintojakson voi korvata sukupuolentutkimuksen oppiaineen tarjoamilla syventävien tason tutkimusmenetelmäopinnoilla tai valtio-opin tutkimusmenetelmäopinnoilla (POLVOS30).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjallinen essee 12 sivua, jossa paneudutaan kahteen erilaiseen menetelmälliseen suuntaukseen (ks. oppimateriaalit) ja jota syvennetään Sage Research Methods online -aineiston avulla

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Sage Research Methods online (Nelli): http://srmo.sagepub.com/ tai http://www.nelliportaali.fi/V/FI866BQMI4EIX42RR4GDF1QPKNLQM28IQ2MEQQ3P2PG2M4KGUB-24450?func=native-link&resource=FIN34708

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kansainvälisen politiikan erityismetodikirjallisuutta

Diskurssianalyysi: Fairclough, Analyzing Discourse: Textual analysis for Social Research. Taylor & Francis 2003. (e-aineisto)

Etnografia: Atkinson et. al. (toim.),Handbook of Ethnography. SAGE 2001. (e-aineisto)

Feministiset menetelmät: Hesse-BiberLeavy (toim.), Feminist Research Practice. SAGE 2007. (e-aineisto)

Historiallinen menetelmä: Trachtenberg, The Craft of International History: A Guide to Method. Princeton University Press 2008. (e-aineisto)

Kokemuksen tutkimus: Sylvester (toim.), Experiencing War. Routledge 2010. (e-aineisto)

Kvantitatiivinen menetelmä ja mallintaminen: Sprinz - Wollinsky, Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations. University of Michigan Press 2004.

Narratiivit: Czarniawska, Narratives in Social Science Research. Sage 2004. (e-aineisto)

Neopositivismi: King et al.., Designing Social Inquiry. Princeton University Press 1994.

Postmoderni kvalitatiivinen tutkimus: Denzin – Lincoln,The Qualitative Inquiry Reader. SAGE 2002. (e-aineisto)

Retoriikka: Perelman, The Realm of Rhetoric. Suom. Retoriikan valtakunta. University of Notre Dame 1982 (suom. Vastapaino 1996).

Semiotiikka: Chandler, Semiotics: The Basics. Routledge 2007. 2. Painos. (e-aineisto)

Skenaariot: Tetlock – Ned Lebow – Parker (toim), Unmaking the West: “What if?” Scenarios That Rewrite World History. University of Michigan Press 2006.

Tapaustutkimus: George and Bennett,Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. MIT Press 2005.

Queer metodit: Browne – Nash (toim.), Queer methods and methodologies: intersecting queer theories and social science research. Ashgate 2010. (e-aineisto)

Muut aineistot

Sage Research Methods online (e-kirjastotietokanta): http://www.nelliportaali.fi/V/FI866BQMI4EIX42RR4GDF1QPKNLQM28IQ2MEQQ3P2PG2M4KGUB-24450?func=native-link&resource=FIN34708

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu