x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS21 Menetelmäharjoituskurssi 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan yliopistolehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoilta vaadittavat edeltävät opinnot: POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot (20 op) sekä vähintään 10 opintopistettä kansainvälisen politiikan aineopintotasoisia opintoja.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii, miten eri yhteiskuntatieteissä käytettävien tutkimusmenetelmien avulla politiikan tutkimukselle ominaisia tutkimusaiheita. Opiskelija saa kokea käytännössä metodivalintojen merkityksen. Opiskelija kykenee arvioimaan erilaisten politiikan tutkimuksen menetelmien ja aineistojen käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta. Opiskelija harjaantuu tutkimusprosessiin ja analyyttiseen ajatteluun.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on menetelmälliset valmiudet pro gradu -tutkielmaan. Opiskelija oppii tuntemaan, miten eri tutkimusmenetelmien kautta voidaan tarkastella kansainvälisten suhteiden tieteenalalle ominaisia teemoja tutkimuskysymyksiä. Kurssilla käytetään hyödyksi myös metodiharjoitusesseetä varten laadittua kirjalistaa.

Sisältö

Tutkimusmenetelmät, tutkimusprosessi, tutkimusasetelman laadinta, tutkimusetiikka, tutkimuksen suunnittelu ja toteutus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Workshop-työmuoto. Aktiivinen osallistuminen ja ryhmätyö tunnilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen workshop-työskentelyyn ja harjoitukset  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimispäiväkirja  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Klotz – Prakash, Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide. Palgrave Macmillan 2008. (e-aineisto)

Mauthner et al., Ethics in Qualitative Research. SAGE 2002. (e-aineisto)

Muu aineisto

Kurssilla jaettava aineisto, tekstimateriaali ja data analysoinnin harjoittelua varten.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu