x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOA12 Kvantitatiiviset menetelmät 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kvantitatiivisten menetelmien kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot politiikan tutkimuksessa yleisimmin käytetyistä tilastoaineistoista, arkistoitujen kyselyaineistojen käyttömahdollisuuksista sekä jonkin tilasto-ohjelmiston käytöstä. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmin käytetyt tilastollisen kuvailun menetelmät, tavanomaiset taulukointimenetelmät ja tilastollisen elaboroinnin perusperiaatteet. Opiskelija tuntee myös otostutkimuksessa käytettävän tilastollisen testiteorian yleisimmät asetelmat.

Sisältö

Määrällisen tutkimuksen menetelmät ja niiden soveltaminen politiikan tutkimuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Seminaari 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alkula – Pöntinen – Ylöstalo, Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY 1994 (tai uudempi painos).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu