x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTA8 Laskennalliset menetelmät 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa soveltaa laskennallisia menetelmiä tilastollisen päättelyn tutkimusongelmiin. Opiskelija osaa sopivan tilastollisen ohjelmiston avulla tuottaa satunnaislukuja ja laskea numeerisia estimaatteja yhden muuttujan integraaleille. Opiskelija ymmärtää bootstrap-estimoinnin ja permutaatiotestauksen perusteet ja osaa soveltaa niitä omiin aineistopohjaisiin tutkimusongelmiin.

Sisältö

Satunnaislukujen generoiminen, Monte Carlo integroiminen, bootstrap-estimointi, satunnaistettu permutaatiotestaus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin, mutta oheislukemistona suositellaan teoksia

Rizzo, M.L., Statistical computing with R. Chapman & Hall 2007.

Venables, W.N., Ripley, B.D., Modern applied statistics with S-PLUS. Springer 1999.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö