x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HVPS4B Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma
Hyvinvointiala
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
HYHT3B Pro gradu –tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkielmansa aihepiirin ja osaa omassa tutkimuksessaan hyödyntää siitä käytyä teoreettista keskustelua ja aikaisempia tutkimuksia. Opiskelija osaa asettaa tutkimustehtävän, valita soveltuvat tutkimusmenetelmät ja käyttää niitä tutkimustehtävänsä ratkaisemisessa. Opiskelija osaa raportoida tutkimuksen tieteellistä esitystapaa noudattaen hyvällä suomen kielellä.

Sisältö

Itsenäinen pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte. Opiskelija toteuttaa aihe- ja menetelmävalintojensa mukaisen tutkimusprosessin, jonka hän raportoi pro gradu -tutkielmaksi hänelle nimetyn ohjaajan tuella. Ohjaus tapahtuu pro gradu -tutkielmaseminaarissa, tutkielman tekemistä tukevissa opinnoissa ja yksilöllisenä ohjauksena.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pro gradu -tutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Lisätietoja 

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Kypsyysnäytteessä ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa, jos kielitaito on jo osoitettu alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä.

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Kypsyysnäytteessä ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa, jos kielitaito on jo osoitettu alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö