x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HVPS4A Pro gradu -tutkielmaseminaari 15 op
Vastuutaho
Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma
Hyvinvointiala
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia perustellun ja toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja käynnistää tutkimustyön.

Sisältö

Omaan tutkimukseen liittyvät teoreettiset ja menetelmälliset kysymykset. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä kahden (2) tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari 48 t 0 t

Tutkielmaseminaari (48 t), jossa opiskelija hahmottelee tutkimusongelmansa ja muodostaa alustavan tutkimussuunnitelman, esittää siitä toteuttamiskelpoisen version, käynnistää tutkimuksen ja raportoi sen edistymisestä. Opiskelija esittää tutkimussuunnitelmansa myös suullisesti ja kommentoi aktiivisesti seminaarin muiden osallistujien töitä.

Opiskelija osallistuu tarpeen mukaan tutkielmien aiheiden valintaa ja menetelmällisiä ratkaisuja koskevaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman kanssa järjestettävään pro gradu -tutkielmaseminaariin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Tutkielmaseminaarin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, kirjallista tutkimussuunnitelmaa ja sen suullista esittelyä seminaarissa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö