x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Sisältö

Opiskelija valitsee tulkielman menetelmälliseen lähtökohtaan liittyvän opintojakson tai tutkimusmenetelmien yleisesittelyn. Opetus vaihtelee vuosittain. Opintojaksoja voi suorittaa tarjonnan mukaisesti useampia, jolloin ne tulevat kirjatuksi osaksi valinnaisia opintoja.

Toteutustavat

Opintojakson sisältö ja toteutus vaihtelee opintojaksoittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Kirjatentti

TAI

1) Aktiivinen osallistuminen datapajan työskentelyyn sen kuluessa täsmennettävien ohjeiden mukaisesti
2) Datapajassa ilmoitetun oheiskirjallisuuden lukeminen
3) Harjoitustyöt tai esseesuoritus


TAI

1) Aktiivinen osallistuminen luentoseminaarin työskentelyyn sen kuluessa täsmennettävien ohjeiden mukaisesti
2) Luentoseminaarissa ilmoitetun oheiskirjallisuuden lukeminen
3) Tentti- tai esseesuoritus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuskuulustelu seuraavista kirjoista:

1. Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto 2007.  Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Porvoo: WSOY. TAI De Vaus, David 2002. Surveys in Social Research. Routledge.

2. Mason, Jennifer 2002. Qualitative Researching, second edition. London: Sage.

3. Juhila, Kirsi & Jokinen, Arja & Suoninen, Eero  2012.  Kategoriat, kulttuuri ja moraali – Johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino. TAI Silverman, David (ed.) 2004 . Qualitative Research – Theory, Method and Practice, second edition. London: Sage.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö