x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP7.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Edeltävät opinnot
Suositellaan, että opintojaksot YKYY2 Yhteiskunnan mittaaminen, YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto sekä SOPP3 Näkijänä, kokijana ja tulkkina olisi suoritettu ennen tätä opintojaksoa.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään kvantitatiivisen tutkimuksen perusteita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen ja osaa arvioida kvantitatiivisin menetelmin tuotettua tutkimustietoa. Opiskelija harjaantuu kvantitatiivisen tutkimusprosessin läpiviemiseen: suunnitteluun, aineiston hankintaan, kuvailevan analyysin tekemiseen SPSS-ohjelmalla sekä raportointiin.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen kontaktiopetukseen (luento-opetus ja harjoitukset), ryhmätöihin ja tenttiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat: 2. vuoden syksy.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö