x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP7.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Edeltävät opinnot
Suositellaan, että opintojaksot YKYY2 Yhteiskunnan mittaaminen, YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto sekä SOPP3 Näkijänä, kokijana ja tulkkina olisi suoritettu ennen tätä opintojaksoa.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään laadullisen tutkimuksen peruslähtökohtiin. Opetus koostuu luennoista ja harjoituksista. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 2. vuoden keväällä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Sisältö

Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, harjoituksista ja ryhmätöistä, joissa hyödynnetään oheiskirjallisuutta kurssilla annettavien ohjeiden mukaisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Harjoitukset 15 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen kontaktiopetukseen (luennot ja harjoitukset), ryhmätöihin ja tenttiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Hurtig, Johanna & Laitinen, Merja & Uljas-Rautio, Katriina (toim.) 2010. Ajattele itse: Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Alasuutari, Pertti 2012. Laadullinen tutkimus 2.0., 4. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino.

3. Aaltola, Juhani & Valli, Raine 2010.  Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle JA Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

4. Silverman 2007.  A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book About Qualitative Research. London: Sage. TAI Mason 2002. Qualitative Researching, second edition. London: Sage.

5. Ruusuvuori, Johanna & Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti (toim.) 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat: 2. vuoden kevät.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö