x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPM1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa rakentaa pro gradu -tutkielman alustavan tutkimusasetelman. Hän tuntee tutkielmien lajityypin/luonteen ja rakenteen sekä osaa arvioida erilaisia tapoja toteuttaa opinnäytetutkimus. Hän tietää sosiaalitieteellisiä tutkimushankkeita ja projektiyhteistyön mahdollisuuksia. Hän hallitsee tiedonhankinnan. Hän osaa laatia tutkimusideapaperin pohjalta toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman tai aihetta kartoittavan kirjallisuuskatsauksen.

Sisältö

1.periodi:
Orientoiva osuus (eri oppialoille yhteiset luennot): tutkimusprosessi, tutkimuksen etiikka, tutkimusprojektien esittely sekä pro gradu tutkielmiin tutustuminen ryhmätyönä
Tiedonhankintataidot (kirjastokäynnit)

2.periodi
Seminaarityöskentely oppiaineittain

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

1) Orientoiva osuus, tutkimussuunnitelman ideapaperi ja hyväksytty tutkimussuunnitelma/ kirjallisuuskatsaus
2) Aktiivinen osallistuminen opintojaksoon (luennot ja seminaari) sisältää muiden opiskelijoiden töiden kommentoinnin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Peruskirjallisuutta:

1. Kuula, Arja 2006. Tutkimusetiikka. Tampere: Vastapaino.

2. Ronkainen, Suvi & Pehkonen, Leila & Lindholm-Ylänne, Sari & Paavilainen, Eija (2011) Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: WSOYpro.

3. Hakala, Juha 2009. Uusi graduopas. Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja,  (2. painos). Helsinki: Gaudeamus.

4. Kinnunen, Merja & Löytty, Olli 1999. Iso Gee. Gradua ei jätetä. Tampere: Vastapaino.

5. Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (2009). Tutki ja kirjoita. 15. uud. painos. Helsinki: Tammi.
 
Syventävää kirjallisuutta:

6. Kinnunen, Merja & Löytty, Olli 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.

7. Creswell, John W. 2003.  Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London: Thousand Oaks, Sage Publications.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö