x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS51 Työeläkejärjestelmät 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Sosiaalivakuutuksen yliopistonlehtori ja tuntiopettajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää laajasti työeläkevakuutukseen liittyviä kysymyksiä kansallisella ja myös kansainvälisellä tasolla. Opiskelija tietää työeläkevakuutuksen toimijat ja niiden roolin sekä aseman työeläkevakuutusmarkkinoilla. Opiskelija hahmottaa työeläkevakuutuksen merkityksen suomalaiselle yhteiskunnalle ja kansantaloudelle eri toimijoiden näkökulmasta: vakuutetut, yritykset, eläkkeensaajat, valtio, kunnat, työmarkkinajärjestöt jne. Opiskelija ymmärtää suomalaisen työeläkejärjestelmän ainutlaatuisuuden kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija hahmottaa työeläkejärjestelmän rahoituksen keskeiset periaatteet ja sijoitustoiminnan merkityksen suomalaiselle yhteiskunnalle. Opiskelijalle muodostuu yleiskuva ajankohtaisista tutkimustuloksista eläkkeiden alueella. Opiskelija on laaja kuva työeläkevakuutuksen liittyvistä taloudellisista, oikeudellisista, sosiaalisista ja poliittisista kysymyksistä.

Sisältö

-Työeläkkeiden rooli osana sosiaaliturvaa ja vakuutusjärjestelmää, merkitys yhteiskunnassa esimerkkinä kansantalouden/yrityksen näkökulma
-Työeläkevakuutusorganisaatiot ja niiden toiminta, yhtiöoikeudellinen näkökulma
-Eläkelainsäädännön valmistelu, eläkepolitiikka
-Työkyky, työkyvyttömyys ja kuntoutus, vakuutuslääketieteellinen näkökulma
-Rahoitus ja sijoitustoiminta, vakuutusmaksun määräytyminen, maksun ja etuuden suhde, rahoituksen kiertokulku, työeläke kansantalouden tilinpidossa
-Vakavaraisuusvaatimukset, valvonta
-Oikeusturva ja hallinto
-Kansainväliset asiat: EU, globalisaation vaikutukset
-Suomen työeläkejärjestelmän asema kansainvälisessä kontekstissa
-Eläkejärjestelmien haasteet ja niiden ratkaisemismahdollisuudet, eläkeuudistukset
-Ajankohtaista tutkimustietoa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t
Harjoitukset 9 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Kurssi luennoidaan suomeksi tai englanniksi. Opetuskielestä ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Kurssi suoritetaan kirjallisella tentillä (luennot ja kirjallisuus) ja harjoitustöillä. Harjoitustöillä korvataan osa tenttikirjallisuudesta. Vaihto-opiskelijat voivat suorittaa kurssin englanninkielisellä kirjallisuudella vastuuopettajan erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Johanson J-E. ym. (toim.): Eläkevalta Suomessa. Taloustieto. 2011 tai uudempi.

2. Immergut, E.M. - Anderson, K.M. - Schulze, I. (eds.): The Handbook of West European Pension Politics. Oxford University Press. 2007 tai uudempi.

3. Havakka, P. - Niemelä, M. - Uusitalo, H. (toim.): Sosiaalivakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva 2012 tai uudempi.  Tämän kirjan korvaa Eläkejärjestelmiä kansantalouden näkökulmasta käsittelevä kirja (työnimi) sen ilmestyttyä. 

4. Hannikainen, M. - Vauhkonen, J. (toim.): Ansioiden mukaan. Yksityisalojen työeläkkeiden historia. Eläketurvakeskus - Työeläkevakuuttajat Tela - Suomalaisen kirjallisuuden seura. 2012 tai uudempi.

5. Lisäksi luennolla ilmoitettu materiaali.

Lisätietoja

Kaikkia vaihtoehtoisia opintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Valinnaiset opinnot (Vakuutustiede)
Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu