x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA2 1900-luvun filosofia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PHILAI2 1900-LUVUN FILOSOFIA 4 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee 1900-luvun filosofian keskeiset suuntaukset ja pääpiirteissään myös niiden kulttuurisen ja yhteiskunnallisen ympäristön, niiden taustan modernissa filosofiassa sekä aseman ja keskinäisen vuorovaikutuksen nykyfilosofiassa. Hän hahmottaa ja osaa kuvata ajatteluympäristön, josta myös nykyfilosofian systemaattiset kysymykset nousevat.

Sisältö

Opintojaksolla annetaan yleiskuva 1900-luvun filosofian eri suuntauksista, niiden tärkeimmistä edustajista ja niiden piirissä käydyistä keskusteluista. Sillä tarkastellaan lyhyesti 1900-luvun filosofian taustaa erityisesti Kantin ja Hegelin filosofiassa sekä 1800-luvun jälkipuoliskon ajattelussa ja tutustutaan mm. fenomenologiaan, loogiseen empirismiin, analyyttiseen filosofiaan, pragmatismiin, marxismiin, eksistentialismiin, hermeneutiikkaan ja dekonstruktioon. Opintojaksolla käsitellään jonkin verran myös suuntausten vuorovaikutusta sekä teemoja, joihin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota 1900-luvun jälkipuoliskolla (luonnollinen kieli, käytännöt, ruumis, koneet jne.). Opintojakso antaa yleiskuvan tästä nykyfilosofiaan vaikuttavasta muutoksesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Opintojakso suoritetaan joko opetettavalla kurssilla oheismateriaaleineen tai kokonaan kirjatenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä tenttimällä toinen seuraavista kohdista:

a. Niiniluoto, Ilkka & Saarinen, Esa (toim.) 2002. Nykyajan filosofia

JA

Critchley, Simon 2001. Continental Philosophy: A Very Short Introduction.

TAI

b. Biletzki, Anat & Matar, Anat (eds) 1998. The Story of Analytic Philosophy

JA

Mohanty, Jitendra 1997. Phenomenology. Between Essentialism and Transcendental Philosophy

JA  

Critchley, Simon 2001. Continental Philosophy: A Very Short Introduction.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Filosofia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö