x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen sekä kielenhuollon normit. Hän osaa analysoida kielen käyttöä eri tilanteissa ja vertailla suomea muihin kieliin. Opiskelija tuntee tieteellisen tekstin konventiot ja osaa soveltaa oppimaansa kandidaatintutkielmaa kirjoittaessaan.

Sisältö

Opintojakson ensimmäisessä osassa (Kielitieto käytössä II) käsitellään suomen kielen rakenteiden merkityksiä ja käyttöä sekä kielenhuollon normien soveltamista erityyppisiin teksteihin. Lisäksi tarkastellaan rakenteiden yhteyttä tekstilajeihin ja sävyihin sekä pohditaan vieraiden kielten vaikutteita ja niiden merkitystä kirjoitetussa kielessä. Toisessa osassa (Tieteellinen kirjoittaminen) tarkastellaan tieteellistä tekstiä eri näkökulmista ja käsitellään keskeisiä suomenkielisen tieteellisen tekstin konventioita opiskelijoiden tekeillä olevien kandidaatintutkielmien pohjalta sekä tuetaan tutkielmien kirjoitusprosessia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kielitieto käytössä II  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tieteellinen kirjoittaminen  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Opiskelijat, jotka eivät kirjoita kandidaatintutkielmaansa suomen kielellä tai jotka kirjoittavat kandidaatintutkielmansa joltain muulta alalta, voivat suorittaa tieteellisen kirjoittamisen esseenä tai kirjatenttinä.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kielitieto käytössä II  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tieteellinen kirjoittaminen  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Opiskelijat, jotka eivät kirjoita kandidaatintutkielmaansa suomen kielellä tai jotka kirjoittavat kandidaatintutkielmansa joltain muulta alalta, voivat suorittaa tieteellisen kirjoittamisen esseenä tai kirjatenttinä.

Tieteellinen kirjoittaminen suoritetaan samaan aikaan kuin kandidaatintutkielmaseminaari.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alho & Kauppinen 2008, Käyttökielioppi; Itkonen & Maamies 2011, Uusi kieliopas; Iisa ym. 2012 Kielenhuollon käsikirja; Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas; Kniivilä ym. 2007, Tiede ja teksti – työkaluja tieteelliseen kirjoittamiseen; valikoima artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kääntäjän suomen opinnot I (Käännöstiede (suomi))
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö