x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STOOP3 Puhe ja tekstit S2-näkökulmasta 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa suomen kielen puheen, keskustelun sekä tekstitason ilmiöitä, jotka ovat olennaisia S2-kontekstissa. Hän osaa havainnoida, analysoida ja selittää suomenkielisessä puheessa ja teksteissä esiintyviä ilmiöitä, erityisesti sellaisia ilmiöitä, jotka ovat ominaisia juuri suomen kielelle. Hän osaa ottaa huomioon näitä ilmiöitä opetuksen suunnittelussaan.

Sisältö

Opintojaksoon kuuluu luentoja ja harjoituksia. Niissä käsitellään puheen ja keskustelun S2-kontekstissa olennaisia ilmiöitä kuten ääntämistä, painotusta, intonaatiota, puheen jaksotusta, retorisia sävyjä ja dialogipartikkeleita sekä tekstitason ilmiöitä kuten tekstin informaatiorakenne ja teemankulku, tekstin aikarakenne, tekstin koherenssi ja eri tekstilajien suomalaisia erityispiirteitä. Opintojaksolla tarkastellaan autenttisia ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän tuotoksia, niin puheen kuin kirjoituksen muodossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 32 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, oheiskirjallisuus, luentotentti, harjoitukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työskentely ja tentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus (Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö