x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STOOP1 Kielitaito ja kielitaidon arviointi 5 op
Vastuutaho
Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielitaidon käsitettä ja kielitaitoon liittyviä ilmiöitä. Hän osaa eritellä kielitaidon käsitteen merkitystä eri konteksteissa, kuten äidinkielen, toisen ja vieraan kielen konteksteissa. Hän tunnistaa ja tiedostaa vakiintuneiden opetuskäytäntöjen, oppimateriaalien ja arviointikäytänteiden taustalla vaikuttavia käsityksiä ja ideologioita.

Opiskelija osaa käyttää Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän kielitaidon arvioimisessa. Hän tunnistaa ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän tuotoksissa niitä piirteitä, joiden perusteella kielitaitoa arvioidaan. Hän osaa arvioida ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän tuotoksia systemaattisesti, objektiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän tiedostaa, miten arviointi vaikuttaa oppimiseen, ja osaa suunnitella opetusta ja arviointia siten, että ne tukevat toisiaan.

Sisältö

Opintojakso koostuu luento-osuudesta ja arviointityöpajasta. Luento-osuudessa esitellään kielitaitoon ja sen arviointiin liittyviä teorioita, luetaan tieteellisiä aihetta käsitteleviä tekstejä ja keskustellaan niistä. Arviointityöpajassa käsitellään autenttisia ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän suullisia ja kirjallisia tuotoksia ja harjoitellaan niiden arvioimista Eurooppa-laisen viitekehyksen taitotasoasteikon avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja arviointityöpaja, luentotentti ja palautekeskustelu.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti ja työskentely.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus (Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö