x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP10.3.6 Monikulttuurisuus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kulttuurin, monikulttuurisuuden, etnisyyden ja ’rodun’ sosiaalitieteelliseen käsitteellistämiseen. Opintojakson käytyään opiskelija tunnistaa erilaisia tapoja käyttää kulttuuria, etnisyyttä ja ’rotua’ yhteiskunnallisessa keskustelussa. Hän osaa analysoida käsitteiden käyttöä kriittisesti, ja soveltaa niitä erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen kontekstien analysointiin.

Sisältö

Erikoistumisalue: Monikulttuurisuus
Jaksossa tarkastellaan analyyttisesti kulttuurisia jakoja kuten etnisyyttä ja rodullistavia käytäntöjä sekä niiden merkityksiä erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa ja kulttuurisissa konteksteissa. Monikulttuurisuutta tarkastellaan yhtäältä teoreettisena käsitteenä, toisaalta yhteiskunnallisena käytäntönä. Keskeisellä sijalla on sosiaaliantropologinen kulttuurin käsitteestä käytävä keskustelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suoritetaan 3 kirjaa seuraavista:

1. Rastas, Huttunen & Löytty (toim.) 2005. Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino.

2. Nederveen Pieterse 2007.  Ethnicities and Global Multiculture: Pants for an Octopus. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers.

3. Malkki 2011. Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Tampere:
Vastapaino.

4. Tiilikainen 2003. Arjen islam. Somalinaisten elämää Suomessa. Tampere: Vastapaino.

5. Baumann 1999. Multicultural Riddle. Rethinking National, Ethnic, and Religious Identities (saatavana e-kirjana: Nelli-portaali: Ebrary).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö