x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Lehtori Pentti Hietala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee perusteita ihmisen oppimisesta ja erilaisista oppimisympäristöistä
- tuntee laaja-alaisesti tietokoneen käyttömahdollisuudet oppimisen ja opetuksen vahvistamisessa
- tunnistaa opetusteknologian vahvuudet ja heikkoudet
- osaa arvioida vuorovaikutteisia opetusohjelmia, ymmärtää arviointiperiaatteiden tärkeyden ja osaa esitellä arvionsa pienryhmässä
- osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia vuorovaikutteisia opetusohjelmia ja ymmärtää opetusohjelmien suunnittelumenetelmien ja -periaatteiden tärkeyden

Sisältö

Tietokoneen käyttömahdollisuudet ja rajoitukset oppimisen ja opettamisen vahvistajana. Opetusohjelmien suunnittelun ja arvioinnin perusteet. Opetusohjelmien laadintavälineet. Multi- ja hypermedia, tietämystekniikka ja tietoverkot oppimisessa ja opettamisessa. Sosiaalinen media ja globaalisuus/paikallisuus oppimisympäristöissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 48 t 0 t
Pienryhmäopetus 36 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Viikkoharjoitukset, harjoitustyö(t) ja
kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Luentorunko.
  2. Jonassen, D., Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking. Prentice Hall 2000.
  3. Järvelä, S., Häkkinen, P., Lehtinen, E. (toim.), Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. WSOY 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö