x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEA4 Projektityö 5–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Timo Poranen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X
2013–2014 X X X
2014–2015 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Opiskelijalla tulee olla n. 50 op tietojenkäsittelytieteiden opintoja sisältäen perusopinnot ja mainittuja aineopintojen opintojaksoja. Ohjelmistokehitykseen suuntautuville suositellaan Ohjelmoinnin tekniikka sekä WWW-ohjelmointi ja vuorovaikutteiseen teknologiaan suuntautuville Käytettävyystyön menetelmät: Graafisen käyttöliittymän suunnittelun työkurssi.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPA12 Projektityö 6–12 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee projektimuotoisen työskentelyn perusteet ja pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä ohjelmistoprojektissa,
- tuntee yleisimmät ohjelmistojen kehitysmallit, niiden vaiheet ja vaihetuotteet,
- osaa esittää suullisesti oman projektinsa tuotoksia sekä laatia projektiin liittyvää dokumentaatiota,
- osaa ottaa huomioon projektityöskentelyyn liittyviä eettisiä vaatimuksia,
- tuntee keskeisimmät projektityöskentelyyn liittyvät ohjelmistotyökalut ja osaa käyttää niitä myös käytännössä,
- tuntee ohjelmistokehitykseen ja laatuun liittyvät peruskäsitteet ja osaa huomioida ne omassa projektityöskentelyssä.

Sisältö

Projektityön luonne. Projektin suunnittelu, dokumentointi ja seuranta. Todellisen projektin toteuttaminen. Käytettävyys projektissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
englanniksi

Aktiivinen osallistuminen projektiryhmän työhön. Työn edellyttämä raportointi ja julkinen esittely.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö