x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP10.2.2 Korkeasti koulutettujen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden asiantuntijuus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee korkeasti koulutettujen henkilöiden yrittäjyyden ja akateemisen yrittäjyyden perusteet. Lisäksi hän tuntee sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden yleiset perusteet, sosiaali- ja terveysalan yrittäjyydessä vaadittavat hyvinvointi- ja hoivatyöorientoituneiden asiantuntijatietojen perusteet ja hoiva-alan yrittäjyyden asiantuntijuutta vaativat erityisalueet. Hän osaa soveltaa hankkimaansa sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden asiantuntijatietoa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työtehtävissä ja hyödyntää jaksoa työelämässä tarvittavana sosiaalipolitiikan erikoistumisalueena.

Sisältö

Perustiedot akateemisten/korkeasti koulutettujen yrittäjyydestä ja sen merkityksestä nyky-yhteiskunnassa, projekti- ja asiantuntijatehtävien vaatimat tiedot ja taidot, sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys, sen erityispiirteet ja siinä tarvittavat hyvinvointi-/hoivatyöhön liittyvät asiantuntijatiedot, sosiaali- ja terveysalan yritysten käytännön toiminnat, sosiaalipolitiikan suhde hoivayrittäjyyteen ja yrittäjyyden eettiset perusteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen luentoihin (10 h)
Luentopäiväkirja/esseet (8-10 sivua)
Hoiva-alan yritysvierailut ja niistä tehtävät raportoinnit (4 h)
Tutustumiskäynti yrityspalvelupisteeseen ja siitä tehtävä raportti.
Kirjallinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallisuustentit, luentopäiväkirjat/ esseet ja vierailujen raportoinnit numerolla 1-5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Rissanen, Sari & Sinkkonen, Sirkka (toim.) 2004. Hoivayrittäjyys. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Forma, Pauli, Niemelä, Mikko & Saarinen, Arttu (toim.) 2008. Hyvinvointivaltion kilpailuttaminen. Kunnat ja kilpailu. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. http://www.polemiikki.filfiles/library/attachments/Forma.pdf

3. Aiheeseen liittyviä ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Sovitaan tentaattorin kanssa.

Lisätietoja

Opintojakso on suoritettavissa 31.7.2015 asti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö